Sırala:(A-Z) (Z-A)
Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.02.2020

Mütalaalar

(Bu sayfada yer alan mütalaalar, kişi ve yer bilgileri çıkarılmak suretiyle esasına uygun şekilde düzenlenerek yayımlanmıştır.)​

Sıra No ​Özet​​​​
​​​​Tarih-Esas
1)​​
Ba​şkanlığımıza ​​​​bağlı dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinin ​Başkanlıkla yazışmalarının Valilik kanalıyla yapılıp yapılmayacağı hususunda.​​
09.01.2020-E.33659​
2)
Yurt dışındaki bir üniversiteden alın​an ve denkliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen doçentlik unvanının, Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma" şartından muafiyet sağlayıp sağlamayacağı hususunda.​​
23.10.2019-E.682873
3)
Hakkında idari soruşturma yürütülen personelin, soruşturma dosyasının tamamını talep etmesi üzerine yapılacak işlem hususunda.
12.11.2019-E.735368
4)Lisans veya yüksek lisans öğrenimi gören din görevlilerinin günün belli bir vaktinde izinli sayılmalarının veya haftalık izinlerini birer vakit olarak kullanmalarının mümkün olup olmadığı hususunda.
22.11.2019-E.768604
5)
Mahkeme kararıyla vasi olarak atanan eşin, cezaevinde bulunan kişiye ait görevlendirme bilgilerini talep etmesi hususunda.​​
13.11.2019-E.744586
​6)
Başkanlığımız bünyesinde kadrolu personel olarak görev yapm​akta iken hakkında “taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilerek cezaevine gönderilen, daha sonra denetimli serbestlik yoluyla tahliye edilen personelle ilgili yapılacak işlem hususunda.
​13.02.2020-E.157078​
​7)
​Sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmekte iken hakkında “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilen kişinin sözleşmesinin feshedilip edilemeyeceği hususunda.
​27.12.2019-E.876645​
​8)
Başkanlık personeli olmayan kişilerin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) girerek aldıkları puanı, Başkanlıkta göreve başladıktan sonra kullanılıp kullanamayacakları ile hâlihazırda imam-hatip olarak görev yapmakta olan personelin, öncesinde sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olarak çalışması bulunduğundan bahisle Kur’an kursu öğreticiliği kadros​una sınavsız olarak atanıp atanamayacağı hususunda.
​27.02.2020-E.213439
​9)
Başkanlık personelinin görevi kapsamında yazmış olduğu eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde tescil ettirip ettiremeyeceği, söz konusu eser nedeniyle kendisine telif ücreti ödenip ödenmeyeceği ve anılan eserin üçüncü kişilere, kurum ve kuruluşlara devri halinde personelin muvafakatinin alınıp alınmayacağı hususlarında.
​12.03.2020-​E.247102
​10)
Salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle hazırlayıcı eğitimin adaylık süresi içerisinde tamamlanamaması üzerine yapılacak işlem hususunda.
​18.06.2020-E.412539
​11)
​Başkanlığımızca gerçekleştirilen personel alımı kapsamında sözleşmeli imam-hatip olarak yerleştirilen, ancak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde “silahlı örgüte üye olma” suçu nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildiği ve hakkında memnu (yasaklanmış) hakların iadesine karar verildiği anlaşılan kişinin atanmaması üzerine açmış olduğu davada verilen yürütmenin durdurulması kararı hususunda.
​18.06.2020-E.402861
​12)
Soruşturma sonucu naklen başka bir ile ataması yapılan, ancak tutuklanması nedeniyle 15 günlük mehil müddeti içinde atandığı yerdeki görevine başlayamayan personelin maaş ve özlük hakları hususunda.
​18.06.2020-E.419797
​13)
Camilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri olarak kabul edilip edilemeyeceği; camilerin işyeri olarak kabulü halinde işveren statüsünü ilçe müftüsünün mü, cami görevlisinin mi temsil ettiği hususlarında. 
​23.01.2020-E.72770
​14)
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurt dışında görevlendirilenlerin görev yerlerinin, görev yaptıkları ülke içerisinde din hizmetleri ataşeliği veya müşavirliğinin teklifi ve ilgili başkonsolosluk/büyükelçilik oluruna istinaden değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda. 
​24.01.2020-​E.91209
​​​15)
​Mülkiyeti Hazineye ait olup Başkanlığımıza tahsis edilen taşınmaz üzerinde, ilgili Dernek ile akdedilen protokol çerçevesinde cami ve müştemilatının inşa edilmesinin ardından söz konusu Derneğin, müştemilatta bulunan kısımları yetkisiz ve izinsiz olarak kiraya vermesi hususunda​
23.0​7.2020-​E.510447​
​16)
İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve diğer memurların kanuni izin haklarını il dışında kullanmak istemeleri durumunda, ayrıca il dışına çıkış izni almalarının gerekli olup olmadığı hususunda.
09.07.2020-E.473841​
​17)
​“Hayâsızca hareketlerde bulunma” suçundan hakkında 5 ay hapis cezasına hükmedilerek “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilen şahsın sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olarak atanıp atanamayacağı hususunda.
​28.07.2020-E.524219
​18)
Kasten yaralama suçu nedeniyle verilen 1 yıldan fazla süreli hapis cezasının ertelenmesinin Devlet memurluğuna etkisi hususunda.
​29.06.2020-E.442798
​19)
​​İmam-Hatip olarak görev yapan personelin, hakkında resmi belgede sahtecilik, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tahliye kararı verilmesi üzerine yeniden atanması hususunda. ​
28.07.2020-E.524056
20)​

​Sözleşmeli personele başarı belgesi verilip verilemeyeceği hususu​nda.​
27.06.2022-E.2610796
​21)

Cami görevlilerinin haftalık izinlerinin hangi vakitte başlayıp hangi vakitte biteceği hususunda.​
25.08.2022-E.2795612​
22)​
Açıktan vekil imam-hatip olarak atanacaklar hakkında arşiv araştırmasının yapılıp yapılamayacağı hususunda.​
30.01.2023-E.3257755​