Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
12.02.2019

Adli ve İdari Davalar Daire Başkanlığı

Ofisinin Görevleri

a) Dava dilekçelerini hukuk müşaviri ve avukatlara havale etmek, dava dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevki ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini ilgili hukuk müşavirine ya da avukata havale etmek,

c) Muhakemat hizmetlerinin hukuk müşaviri veya avukat ile temin edilememesi halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere taşra birim amirlerine temsil yetkisi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Lehe sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme bağlanan vekâlet ücretlerini tespit ederek takip ve tahsili için İdari ve Mali İşler Ofisine göndermek,

d) Adli ve idari davalarla ilgili emsal kararları Mevzuat ve Hukuki Rehberlik Ofisine göndermek,

e) Yargı kararlarını, konu ve sonuçlarına göre tasnif edilecek biçimde kaydetmek ve elektronik ortama aktarmak,

f) Başkanlığın taşra birimlerinde yürütülen muhakemat hizmetlerini koordine ve takip etmek,

g) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

ğ) Başkanlıkla ilgili gerçeğe aykırı haber ve yayın yapanlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulması, yayın hakkında toplatma ve tekzip işlemlerini başlatılması, erişimin engellenmesi talebinde bulunulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmaların yapılması ve gerekli görülen hallerde açıklama metninin ilgili birime intikali ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​

Adli ve İdari Davalar Ofisi aşağıdaki şubelerden oluşur

a) Muhakemat İşleri Şubesi

b) Yazı İşleri Şubesi​​