Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
12.02.2019

Mevzuat ve Hukukî Rehberlik Daire Başkanlığı

 G​örevleri

a) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyip hukuki mütalaa bildirmek,

b) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak birimler tarafından hazırlanan her türlü mevzuat taslağını incelemek ve taslaklara son şeklini vererek yürürlüğe konulmasını sağlamak,

c) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,

ç) Başkanlık mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapmak; bunun için gerekli bölüm, komisyon ve çalışma grupları oluşturmak ve sekretarya hizmetini yürütmek,

d) Mevzuatın uygulanmasına yönelik tereddütleri gidermek için gerektiğinde alt mevzuat çalışmaları yapmak,

e) Başkanlıkla ilgili mevzuat boşlukları ile güncelliğini yitirmiş mevzuatın tespit edilmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların koordine edilmesini sağlamak,

f) Mevzuatı ilgilendiren ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmak ve sonucundan Müşavirliğe rapor sunmak,

g) Başkanlığı ilgilendiren kanun ve düzenleyici işlemlerle ilgili iptal kararlarını takip etmek ve bu doğrultuda gereken çalışmaları yapmak, 

ğ) Başkanlığı ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek mevzuat bilgi sistemine güncel veriler sunmak,

h) Başkanlığın mer'i ve mülga mevzuat arşiv verilerini tutmak,

ı) Başkanlık merkez birimleri ve valiliklerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

i) Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirmek,

j) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek,

k) Arabuluculuk ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

l) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etmek,

m) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

n) Başkanlık birimlerince düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını inceleyip hukuki mütalaa bildirmek, anlaşma ve sözleşmelerin hukuka uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

o) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak;

ö) Adli ve İdari Davalar Ofisinden gönderilen emsal kararları incelemek, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

p) Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Mevzuat ve Hukuki Rehberlik Ofisi aşağıdaki şubelerden oluşur

a) Mevzuat İşleri Şubesi

b) Mütalaa ve Sözleşmeler Şubesi

c) Önleyici Tedbirler Şubesi​