Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Tanıtım

​​​​​22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlık merkez birimlerinden olan Hukuk Müşavirliği kurulmuş olup, 01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunla 633 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Başkanlığın hizmet birimleri arasında sayılan Hukuk Müşavirliği anılan Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 1. Başkanlık merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
 2.  Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etmek, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 3. 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve taraf olduğu, Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başkanlığı temsil etmek.
 4. ​Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini; mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.
 5. Başbakanlık, bakanlıklar ve Başkanlık birimlerinden gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.
26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname de ise Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir;
 • ​ Muhakemat hizmetleri olarak;
  • ​İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
  • İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
 • ​​​Danışmanlık hizmetleri olarak;
  • ​​İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
  • Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
  • İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.
  • Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür.
Ayrıca, adli ve idari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli veya vazgeçilmesinde Müşavirliğimize önemli görevler verilmiştir.

Müşavirliğimiz, doğrudan Başkana bağlı olarak I. Hukuk Müşaviri başkanlığında hukuk müşavirleri, avukatlar, Diyanet işleri uzmanları ve diğer büro personeli ile görevlerini icra etmektedir.​