Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
12.02.2019

Hukuki Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı

Görevleri

a) Başkanlık stratejik planı kapsamında Müşavirlikçe yapılması gereken iş ve işlemleri takip etmek; faaliyet raporları, istatistiki bilgiler, brifing vb. işleri yapmak,

b) Soru önergeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Büro personelinin çalışmalarını kontrol etmek, Müşavirliğin personel işlemleri ve idari işleri ile büro personelinin izin işlemlerini yürütmek,

ç) Müşavirliğin genelini ilgilendiren ya da ofisler arası koordinasyon gerektiren iş ve işlemleri takip ve koordine etmek,

d) Taşınır mal işlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, Müşavirlik ambar sayım ve demirbaş terkin işlemlerini yürütmek,

e) Müşavirliğin yazışma, fotokopi, gelen/giden evrak, arşiv, nöbet, temizlik vb. hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

f) Mevzuat ve Hukuki Rehberlik Ofisinden gönderilen verilerle mevzuat bilgi sistemini oluşturmak; Başkanlık mevzuatının fiziki ve elektronik arşivleme işlerini yürütmek,

g) Müşavirlik çalışanlarının gelişen ve değişen durumlara uyum sağlamaları ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Müşavirliğin personel ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli tedbirleri almak,

h) Müşavirliğin ihtiyaç duyduğu mal, malzeme ve hizmetlerle teknolojik araç, gereç, program, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri almak; satın alma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Müşavirliğin internet sayfası ve sosyal medya hesapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i) Müşavirlik kurumsal e-posta hesabı ile CİMER üzerinden gönderilen taleplere cevap vermek,

j) Müşavirlik personelinin bilgi ve tecrübesinin artırılması, değişen mevzuatın takibi ve yeni düzenlemeler yapılması hususunda her türlü eğitim, seminer ve çalıştay programlarını düzenlemek/ başka birim, kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlere katılımlarını sağlamak,

k) Müşavirliğin sosyal ve kültürel faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,

l) Hukuki rehberlik yapmak ve mevzuatla ilgili bilgilendirmeler yapmak amacıyla Başkanlık personeli için seminer, çalıştay ve benzeri programlar düzenlemek,

m) EBYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

o) Müşavirliğin mali yıl bütçesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

ö) Personelin, maaş, yolluk, yevmiye, tedavi yardımı, aile yardımı vb. mali özlük işlemlerini gerçekleştirmek ve yürütmek.

p) Lehe sonuçlanan adli ve idari davalarla ilgili icra sürecini takip etmek, Başkanlığın borç ve alacakları için icra daireleri nezdinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,

r) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek icra takipleri ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

s) Haczin üçüncü şahıslara ihbarına ilişkin icra müdürlüklerinden gelen yazılara, Başkanlık birimleriyle yazışma yaparak cevap vermek,

ş) Dava ve icra takipleri sonunda lehe hükmolunan vekâlet ücretlerinin takip ve tahsilini yapmak,

t) Başkanlık aleyhine hükmolunan vekâlet ücretlerinin ödenmesine ilişkin işlemlerle vekâlet ücreti iade ve istirdat işlemlerini yürütmek,

u) Yargılama gideri tahsil ve ödeme işlemlerini yürütmek,

ü) Tahsil olunan vekâlet ücretlerinin hukuk müşaviri ve avukatlara dağıtımı ve ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

v) Mahkeme avans işlemlerini yürütmek,

y) Birim amiri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Ofisi aşağıdaki şubelerden oluşur

a) İdari İşler Şubesi

b) Teknik İşler Şubesi

c) Mali İşler Şubesi

ç) İcra Şubesi

d) Tevzi Şubesi

e) Gelen Evrak Şubesi

f) Giden Evrak Şubesi​