Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
15.06.2022

​Müşavirliğimiz Bünyesindeki Ofisler Daire Başkanlıklarına Dönüştürüldü


659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 2011 yılı Kasım ayına kadar sadece idari davaları takip eden Hukuk Müşavirliklerine, 659 sayılı KHK'dan sonra Hazine avukatlarının takip ettiği adli davaları da takip etme yükümlülüğü getirilmiş; mevzuat, mütalaa, protokollerin incelenmesi ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün kurumlar adına yürüttüğü görevleri deruhte etme görev ve sorumluluğu verilmiştir.

Bu tarihten itibaren Başkanlık merkez teşkilatının yanı sıra taşra teşkilatında 81 il ile bu illere bağlı bütün ilçe müftülüklerin iş ve işlemlerinden dolayı Valilik ve Kaymakamlıklara karşı açılan adli ve idari davaların takibi de mezkûr KHK düzenlemesiyle Müşavirliğimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Başkanlığın 140.000'e ulaşan personel sayısı ile birlikte merkez, taşra ve yurt dışında yürüttüğü iş ve işlemlerin kapasitesi de artmıştır. Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında hukuk alanında yeniden yapılanmaya gidilmiş, çalışma alanları birbirinden ayrılmış, müşavir, avukat ve hukukçu uzman sayıları artırılmış, taşrada Bölge Hukuk Büroları kurularak hukuk hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine zemin oluşturulmuştur.

Bu kapsamda Hukuk Müşavirliği, 13/12/2018 tarihli ve 191179 sayılı Başkanlık Onayıyla yürürlüğe giren Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönergesi ile merkezde "Ofisler", taşrada "Bölge Hukuk Büroları" şeklinde yapılandırılmıştır.

13/12/2018 tarihinden günümüze kadar üç yılı aşan bir süreçte yapılan çalışmalarda Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve düzenli işlemesinin yanında, merkez-taşra uygulamaları ile bütünlük arz eden ve herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden Başkanlığımız adına çok önemli sonuçlar alındığı görülmektedir. Her biri daire başkanlığı düzeyinde mesai yoğunluğu ve sorumluluk anlayışı ile faaliyette bulunan ofislerimizin idari yapıları güçlendirilerek; 15/06/2022 tarih ve E.2559668 sayılı Başkanlık Olur'u ile "Daire Başkanlığı" düzeyine çıkarılmıştır. Bu itibarla, Müşavirliğimiz bünyesindeki ofisler;

1) Adli ve İdari Davalar Daire Başkanlığı,

2) Mevzuat ve Hukuki Rehberlik Daire Başkanlığı,

3) Hukuki-Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı,

olarak teşekkül ettirilmiştir.

Bu sürecin başından itibaren desteğini esirgemeyen ve bu süreci neticelendiren Muhterem Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ Hocamıza, fikirleri ve katkılarıyla süreci yakından takip edip bizlere destek olan kıymetli Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İŞLİYEN ile İnsan Kaynakları Genel Müdürümüz Akif PUSMAZ'a şükran ve minnet duygularımızı sunuyor, teşkilatımız ve milletimiz için hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.​

Selami AÇAN 

I. Hukuk Müşaviri